Battle Royale Cosmetics

Featured Items

Tricera Ops
2000v
Bitemark
1200v
Fossil Flyer
500v

Daily Items: 22 May

Jubilation
200v
Circuit Breaker
1200v
Disco Fever
800v
Stage Dive
800v
Whiplash
800v
Spectre
800v

Daily Items: 21 May

Electro Shuffle
800v
Hyperion
1200v
Snap
200v
Recon Specialist
1200v
Jolly Roger
500v
Plunja
800v

Daily Items: 20 May

Snorkel Ops
1200v
Desperado
1200v
Wiggle
500v
Storm Sigil
500v
Ice Breaker
500v
Tidy
500v

Daily Items: 19 May

Dominator
800v
Petunia
500v
Fresh
800v
Cutting Edge
800v
Zany
500v
Sash Sergeant
1200v